תחומי עיסוק

הסכמי ממון

חלוקת רכוש – רקע כללי

חלוקת רכוש בין בני זוג בישראל נשלטת בפועל על ידי שני דינים שונים. על זוגות שנישאו לפני שנת 1974, וכן על בני זוג ידועים בציבור (החיים בזוגיות ללא נישואין), חלה "חזקת השיתוף" או "הלכת השיתוף" שמקורה בפסיקה הישראלית. לעומת זאת, על בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). תוצאות חלוקת הרכוש בין בני הזוג עשויות להיות שונות בהתאם לדין הספציפי החל בעניינם ובהתאם כמובן לנסיבות העובדתיות של כל מקרה ומקרה.

חוק יחסי ממון – מהי חלוקת רכוש בין בני זוג?

כשמדברים על רכוש הכוונה היא לכל זכות בעלת ערך כספי שבבעלות בני הזוג (דירת מגורים, נכסי מקרקעין, נכסי מיטלטלין, רכבים, כספים בחשבונות בנק, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, פיצויי פרישה, ביטוחים וכדו'). עם פירוק חיי הנישואין, במועד המכונה "פקיעת הנישואין" (עקב גירושין או מוות, או במועד מוקדם יותר שנקבע על ידי בית המשפט), נדרשים בני הזוג, כחלק מהפרדת החיים המשותפים, לחלק ביניהם את הרכוש המשותף. חלוקת הרכוש מכונה בשפה המקצועית "איזון משאבים".

נהוג לחשוב כי כל הרכוש הקיים לבני הזוג במועד פקיעת הנישואין אמור להתחלק ביניהם בחלקים שווים, אך הדבר אינו תמיד כך והדין מחריג נכסים מסויימים מגדר החלוקה. בטרם פתיחה בהליכים כדאי להתייעץ עם עורך דין גירושין שיידע לפרט ולהסביר איזה מכלל הרכוש נחשב למשותף, איזה רכוש מוגדר כנפרד ומוחרג מהאיזון, מה דינם של נכסים שנצברו בטרם הנישואין והאם גם בהם צריך להתחלק, וכיצד מתבצעת בפועל חלוקת הרכוש.

רכוש שהדין רואה בו כמשותף (בר איזון):

  • רכוש הרשום על שם שני בני הזוג (בחלקים שווים או ביחסיות אחרת), כגון דירה, חשבון בנק וכדו'.
  • רכוש שבני הזוג החליטו לגביו בכתב כי יהווה רכוש משותף (למשל בהסכם ממון או בדרך אחרת).
  • רכוש שנצבר לבני הזוג במהלך תקופת חיי הנישואין, מכספים משותפים, ללא קשר לאופן בו הוא נרשם (גם אם הוא רשום על שם צד אחד בלבד).
  • רכוש ספציפי שהוכחה לגביו כוונת שיתוף בין בני הזוג.

רכוש שהדין רואה בו כמוחרג מהאיזון והחלוקה:

  • נכסים שנצברו לבני הזוג טרם מועד הנישואין.
  • נכסים שנתקבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין (שכן נצברו ללא מאמץ משותף).
  • גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות.
  • רכוש שבני הזוג החליטו לגביו בכתב כי שוויו לא יאוזן ביניהם (למשל בהסכם ממון או בכל דרך אחרת).

חרף האמור לעיל, התנהלותם בפועל של בני הזוג ביחס לרכוש עשויה לשנות את סטטוס הרכוש ולהפוך את היוצרות, כאשר רכוש הנחשב לנפרד על פי החוק עשוי להיקבע כמשותף והפוך. לדוגמא: דירה שנרכשה מלפני הנישואין ושימשה למגורי קבע של המשפחה – ייתכן ותיקבע כמשותפת. כספי ירושה שהופקדו בחשבון הבנק המשותף – ייחשבו ככספים משותפים. נכסים פרטיים ש"עורבבו" או נכסים ספציפיים שהוכחה לגביהם כוונת שיתוף, ייכללו גם הם באיזון המשאבים – וזאת בניגוד לדינם על פי הוראות החוק. לדרך הצגת הדברים ולרמת ההוכחה הנדרשת משמעות מכרעת ומומלץ ביותר להתייעץ בטרם עת עם עורך דין גירושין. סיטואציות הפוכות גם הן אפשריות, כאשר מוכיח בן זוג כי הייתה כוונה להחריג נכס מסויים מהפול המשותף. הדוגמאות לכך רבות והפסיקה בעניין עניפה ומגוונת.

רכוש שהדין רואה בו כמוחרג מהאיזון והחלוקה:

בני זוג שרוצים להבטיח וודאות בתחום זה ולהסיר מעליהם את תחולת הדין בבוא העת, יכולים לפנות לעורך דין גירושין שיערוך עבורם הסכם ממון ובמסגרתו יקבע מראש ההסדר הרכושי הרצוי מבחינתם. הסדרת יחסי הממון מבעוד מועד באמצעות הסכם, תפשט במידה ניכרת את הליך הגירושין או הפרידה, הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה הרגשית. כמובן שקיומו של הסכם ממון גם יקצר ויוזיל משמעותית את ההליך ואת שכר הטרחה של עורך דין גירושין.

מה ניתן וכדאי להסדיר במסגרת הסכם ממון?

ניתן וכדאי להסדיר במסגרת הסכם הממון כל עניין הקשור לרכוש הקיים לבני הזוג במועד עריכת ההסכם, וכן לרכוש עתידי שייצבר להם במהלך החיים המשותפים, היקפו, אופן חלוקתו, מועד חלוקתו וכדו'. לדוגמא: איזו שיטת התנהלות כלכלית תושתת בבית (האם שיתוף מלא, הפרדה מוחלטת וכדו'), מהו דינם של נכסים שנצברו על ידי מי מבני הזוג בטרם מועד הנישואין (ובמיוחד דינה של דירת המגורים), מה יהא דינם של נכסים שייצברו בעתיד במהלך חיי הנישואין, האם הבעלות ברכוש תושפע מאופן רישום הנכסים אצל צדדי ג' וכיוצ"ב. עורך דין גירושין ידע לייעץ ולסייע בבחירת ההתנהלות הכלכלית המתאימה ביותר לכל משפחה על נסיבותיה המיוחדות.

לעריכת הסכם הממון יתרונות חשובים לכל הזוגות, בין אם מדובר בזוגות בעלי ממון (במיוחד כאלה המצויים ב"סיבוב שני" ואילך), בין אם מדובר בזוגות צעירים שטרם צברו רכוש משמעותי (שיכולים להחליט מראש כיצד יוגדר הרכוש שייצבר על ידם במהלך הנישואין וכיצד ברצונם להתנהל כלכלית) ובין אם מדובר בזוגות שטרם נישאו זה לזה.

חשיבות הסכם הממון בראי בני המשפחה

עריכת הסכם ממון בין בני הזוג עשויה להשפיע גם על חייהם של בני משפחה אחרים. כך למשל במקרה בו הוריו של אחד מבני הזוג השקיעו את כל חסכונותיהם ברכישת דירה לילדם (עוד בטרם נישואיו לבן הזוג האחר). במרבים המקרים, יבקשו ההורים להבטיח כי במקרה בו יתגרש ילדם מבן זוגו בעתיד, לבן הזוג האחר לא תהיה כל טענה לזכות כלשהי בדירה. קיומו של הסכם ממון במקרה זה יאפשר להורים "לישון בשקט" ויימנע מהם דאגות בעתיד בכל הנוגע לגורל הדירה.

דוגמא נוספת הינה כאשר מדובר בנישואים שניים (ואילך) של אחד מבני הזוג, אשר לו ילדים מנישואים קודמים ורכוש שקיבל מהנישואים הקודמים. קיומו של הסכם ממון במקרה זו יכול להבטיח את זכויותיהם העתידיות של הילדים ברכוש, כמו גם למנוע חשדנות ומחלוקות עתידיות בין הילדים מהנישואים הקודמים לבין בן זוג חדש של ההורה.

מתי ניתן לערוך הסכם ממון?

הסכם ממון ניתן לערוך הן בטרם מועד הנישואין והן במהלך חיי הנישואין.

הסכם ממון יש לאשר בבית המשפט

על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי מחייב, לא די בחתימתם של בני הזוג על גבו, אלא נדרש לאשרו בבית המשפט. מדובר בהליך פרוצדוראלי קצר ומהיר. אישור ההסכם בפני בית המשפט נועד להבטיח את גמירות דעתם של הצדדים, את הבנתם ביחס למשמעותו ותוצאותיו, כמו גם להבטיח כי ההסכם לא נערך מתוך לחץ, ניצול או השפעה בלתי הוגנת. חשוב לציין, כי ככל שמדובר בהסכם ממון הנערך בין בני זוג שטרם נישאו, די לאשרו בפני עורך דין גירושין שהינו גם נוטריון על מנת להקנות לו תוקף משפטי מחייב ואין חובה לאשרו בבית המשפט (לפחות לא עד למועד הנישואין).

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.

ממקור ראשון:

לקוחות ממליצים